3-chloro-6-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridazine

3-chloro-6-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridazine