3-chloro-2-fluoronitrobenzene

3-chloro-2-fluoronitrobenzene