3-(PHENYLSULFONYL)PROPIONITRILE

3-(PHENYLSULFONYL)PROPIONITRILE