3-(bromomethyl)-3-(chloromethyl)oxetane

3-(bromomethyl)-3-(chloromethyl)oxetane