3-[(2-hydroxyethyl)amino]propanoic acid

3-[(2-hydroxyethyl)amino]propanoic acid