3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine

3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine