3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride

3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride