3-(Trifluoromethyl)benzophenone

3-(Trifluoromethyl)benzophenone