3-(Phenylsulfonyl)thiophene

3-(Phenylsulfonyl)thiophene