3-(Chloromethyl)-4-methoxybenzaldehyde

3-(Chloromethyl)-4-methoxybenzaldehyde