3-(Chloromethyl)-3-(iodomethyl)oxetane

3-(Chloromethyl)-3-(iodomethyl)oxetane