3-(4-hydroxyphenyl)chroman-7-ol

3-(4-hydroxyphenyl)chroman-7-ol