3-(4-Methoxyphenyl)propionitrile

3-(4-Methoxyphenyl)propionitrile