3-(4-Methoxyphenyl)-2H-chromen-2-one

3-(4-Methoxyphenyl)-2H-chromen-2-one