3-(4-Methoxyphenoxy)benzoic acid

3-(4-Methoxyphenoxy)benzoic acid