3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid

3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid