3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile

3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile