3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol

3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol