3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid

3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid