3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)propionic acid

3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)propionic acid