3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid

3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid