3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-propanol

3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-propanol