3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile

3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile