3-(3-Formyl-1H-indol-1-yl)propanenitrile

3-(3-Formyl-1H-indol-1-yl)propanenitrile