3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid

3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid