3-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile

3-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile