3-(2-Amino-ethyl)-phenol

3-(2-Amino-ethyl)-phenol