3-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid

3-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid