3-(2-Hydroxyphenyl)propionic acid

3-(2-Hydroxyphenyl)propionic acid