3-(2-Hydroxyethyl)phenol

3-(2-Hydroxyethyl)phenol