3-(2-Hydroxyethoxy)phenol

3-(2-Hydroxyethoxy)phenol