3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenol

3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenol