3-Trimethylsilyl-2-oxazolidinone

3-Trimethylsilyl-2-oxazolidinone