2-hydroxy-2-(3-phenoxyphenyl)acetonitrile

2-hydroxy-2-(3-phenoxyphenyl)acetonitrile