3-Nitrobenzenesulfonyl chloride

3-Nitrobenzenesulfonyl chloride