3-Methyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole

3-Methyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole