3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole

3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole