5-Methyl-4-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine

5-Methyl-4-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine