3-Methyl-4-nitrobenzyl alcohol

3-Methyl-4-nitrobenzyl alcohol