3-methyl-1H-pyrazol-5-ol

3-methyl-1H-pyrazol-5-ol