3-Methyl-2-naphthylamine

3-Methyl-2-naphthylamine