3-Methyl-2-(4-nitrophenyl)pyridine

3-Methyl-2-(4-nitrophenyl)pyridine