3-Methyl-1,8-naphthyridine

3-Methyl-1,8-naphthyridine