3-Methyl-1,4-diphenyl-1H-pyrazol-5-amine

3-Methyl-1,4-diphenyl-1H-pyrazol-5-amine