3-Methyl-1-phenyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid

3-Methyl-1-phenyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid