3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole

3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole