3-Methyl-1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine

3-Methyl-1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine