3-Methoxyphenyl isothiocyanate

3-Methoxyphenyl isothiocyanate