3-Methoxycarbonylphenyl isothiocyanate

3-Methoxycarbonylphenyl isothiocyanate