3-Methoxy-4'-methylbenzophenone

3-Methoxy-4'-methylbenzophenone